PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA STRÁNOK („PRAVIDLÁ“)

Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov

Úvod

Vlastníkom tejto webovej stránky www.sothebysrealty.sk (ďalej len „Stránky“) je spoločnosť Slovak Republic Realty s.r.o., so sídlom Tomášikova 223/26, 821 01 Bratislava, IČO: 50 449 231, IČ DPH: SK2120481066, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel Sro, vložka č. 113030/B (ďalej len „SRR“ alebo „Prevádzkovateľ“).

Spoločnosť SRR prehlasuje, že všetky osobné údaje fyzických osôb (ďalej len „Osobné údaje“) sú považované za prísne dôverné a zaobchádza sa s nimi v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

Bezpečnosť Vašich Osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane preto venujeme náležitú pozornosť. V týchto Zásadách spracúvania a ochrany osobných údajov by sme Vás (ďalej aj „Dotknutá osoba“) chceli informovať o tom, aké Osobné údaje o Vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich ďalej používame.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom spracúvania Osobných údajov alebo Stránok, kontaktujte nás, prosím, na e-mailovej adrese: info@sothebysrealty.sk.

Spracúvanie osobných údajov

Na základe súhlasu udeleného pri príležitosti odoslania vyplneného kontaktného či registračného webového formulára spracúvame ako Prevádzkovateľ osobných údajov o Dotknutých osobách nasledujúce Osobné údaje:

Ďalej spracúvame tieto Osobné údaje:

V prípade formulára so žiadosťou o pracovné miesto budeme spracúvať ešte všetky osobné údaje uvedené v zaslanom životopise a informácie o vybranej pracovnej pozícii.

Účely spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania je poskytovanie služieb Prevádzkovateľa a ich zlepšovanie. Konkrétne sem patria:

Newsletter zaslaný do e-mailu Dotknutej osoby (obchodné oznámenia);

a) Zasielame Dotknutým osobám obchodné oznámenia ohľadom produktov a služieb, ktoré momentálne ponúkame.

b) Tieto obchodné oznámenia je možné vždy odmietnuť prostredníctvom odkazu pre odhlásenie, ktorý je uvedený v každom e-maile.

c) V prípade, že dôjde k odhláseniu odoberania obchodných oznámení, nebudeme ďalej príslušné elektronické kontakty pre tieto účely využívať.

Marketingové ponuky, ktoré sú zobrazované v obchodných oznámeniach, môžu byť vybraté na základe ďalších informácií, ktoré sme o Dotknutej osobe v priebežne získali podľa kontaktných údajov, obľúbených položiek a údajov o používaní našich produktov a Stránok (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté Vaším prehliadačom, údaje o prekliknutiach, o zobrazených obchodných oznámeniach, o navštívených produktoch). Nejde o plne automatizované spracovanie v zmysle platných právnych predpisov na ochranu osobných údajov.

Poskytovanie Osobných Údajov tretím stranám

Vaše údaje sú v bezpečí, pretože pre ich spracúvanie používame aplikácie renomovaných globálnych spoločností. Údaje sú uložené a zálohované prevažne v cloudových úložiskách globálnych dodávateľov v regióne EÚ, prípadne dodávateľov, ktorí spĺňajú podmienky Data Privacy Shield – bližšie informácie o skupine týchto dodávateľov a ochrane dát nájdete tu:  (https://www.privacyshield.gov/. Uložené údaje sú v cloudových úložiskách zabezpečené šifrovaním a v rámci našej spoločnosti sú zavedené opatrenia pre ochranu Osobných Údajov.

Spracovanie Osobných Údajov je realizované Prevádzkovateľom, môžu ich však pre Prevádzkovateľa spracúvať aj títo sprostredkovatelia:

Adform A/S, so sídlom na Wildersgade 10B, sal. 1 DK-1408 Copenhagen K, Dánsko. Zozbierané cookies súbory sú následne spracúvané spoločnosťou Facebook Inc. v súlade so zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/.

Apple Inc., so sídlom na 1-6 Infinite Loop, Cupertino, California, USA. Zásady práce s osobnými údajmi sú dostupné na https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/.

Dropbox International Unlimited Company (úložisko dát), so sídlom na One Park Place, Floor 5, Upper Hatch Street, Dublin 2, lE. Zásady práce s osobnými údajmi sú dostupné na https://www.dropbox.com/privacy2018

Facebook Inc., so sídlom na 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spracúvané spoločnosťou Facebook Inc. v súlade so zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy.

Google Inc., so sídlom na 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spracúvané spoločnosťou Google Inc. v súlade so zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Rezora (nástroj pre odosielanie newsletterov), so sídlom na 2005 10th Street, Suite 200, Boulder, CO 80302, USA. Zásady práce s osobnými údajmi sú dostupné na http://sothebysrealty.rezora.com/privacy.php

Salesforce.com EMEA Limited (interný CRM systém), so sídlom na Village 9, floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, UK. Zásady práce s osobnými údajmi sú dostupné na https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/

Osobné údaje môžu prípadne spracúvať i ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe Prevádzkovateľ  nevyužíva v súvislosti s tretími stranami, ktoré realizujú prieskumy medzi zákazníkmi.

Bezpečnosť osobných údajov

Osobné údaje sú prenášané v zakódovanej podobe. Pri zabezpečení sa používa kódovací systém SSL (secure socket layer). Stránky a ostatné systémy sú zabezpečené pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu Osobných údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k Osobným údajom, ich pozmeňovaniu či rozširovaniu.

Pri poskytovaní Osobných údajov sprostredkovateľom vyžadujeme preukázanie súladu systémov sprostredkovateľov s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

Doba spracúvania

Vaše Osobné údaje spracúvame a uchovávame na základe Vášho súhlasu po dobu 5 rokov alebo do odvolania udeleného súhlasu. V ostatných prípadoch vyplýva doba spracúvania z účelu spracúvania alebo je daná právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

Práva dotknutých osôb

V súvislosti s vyššie opísaným spracúvaním Osobných údajov máte právo:

Stránky

Naše Stránky boli vytvorené tak, aby spĺňali právne predpisy Slovenskej republiky, kde sú hosťované. Všetky návštevy Stránok a akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti so Stránkami podliehajú slovenskému právnemu poriadku. Podrobnosti týkajúce sa autorských práv pozri v časti autorské práva.

Upozorňujeme na to, že v prípade, že sú Stránky hypertextovo prepojené s akýmikoľvek stránkami prevádzkovanými treťou osobou, nenesieme zodpovednosť za ich obsah. Navyše, uvedený odkaz na stránky tretej osoby nie je možné považovať za odporúčanie týchto stránok z našej strany. Nenesieme tiež žiadnu zodpovednosť za reklamu alebo za inú formu propagácie realizovanú akýmkoľvek tretím subjektom prostredníctvom Stránok, a tiež nie sme zodpovední za obsah takejto reklamy. Nie sme zodpovední za cudzí obsah umiestnený na Stránkach.

Akékoľvek informácie na Stránkach sú aktuálne k dátumu uverejnenia, môžu tiež obsahovať vecné a technické nepresnosti či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia z našej strany. Nezaručujeme preto vecnú správnosť a úplnosť obsahu Stránok. Z uvedeného dôvodu preto akékoľvek informácie alebo odporúčanie poskytnuté na Stránkach majú iba informatívny a nezáväzný charakter a najmä nie je možné ich interpretovať ako vyhlásenie o vhodnosti výrobku alebo služieb pre akýkoľvek účel. Z uvedeného dôvodu preto neposkytujeme žiadne garancie alebo záruky ohľadom obsahu Stránok týkajúce sa presnosti, úplnosti alebo obsahu akejkoľvek uvádzanej informácie a nezodpovedáme za žiadne chyby, ktoré sa na Stránkach môžu vyskytnúť.

Nezaručujeme, že používanie týchto Stránok bude neprerušované a bezchybné. Stránky a materiály tu obsiahnuté využívate na svoje vlastné riziko. Nie sme voči inej strane zodpovední za priame, nepriame alebo následné majetkové alebo nemajetkové ujmy, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku využívania týchto Stránok alebo spoliehania sa na ich obsah, vrátane, nie však výlučne, zlyhania systému, oneskorenia alebo prerušenia prístupu, počítačových vírusov, porušenia bezpečnosti alebo neoprávneného používania systémov v dôsledku hackerského útoku a podobne.

Súbory cookies

Naše stránky používajú tzv. cookies, aby naša ponuka bola pre vás relevantná, zaujímavá a užívateľsky príjemná. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo Vašom počítači, chytrom telefóne alebo v inom zariadení a ktoré sú používané vo Vašom prehliadači. Súbory cookies využívame napr. pre:

Niektoré súbory cookies môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré, napr., priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookies tretích strán“). Napríklad, informácie o navštívených produktoch a službách na našich Stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou v rámci zobrazenia a prispôsobenia internetových reklamných bannerov na Vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov Vás však nie je možné identifikovať.

Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies vo východiskovom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies je možné pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť alebo obmedziť ich na Vami zvolené typy.

Autorské práva

© Copyright Slovak Republic Realty s.r.o., so sídlom Tomášikova 223/26, 821 01 Bratislava, IČO: 50 449 231, IČ DPH:  SK2120481066, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel Sro, vložka č. 113030/B (ďalej len „SRR“), www.sothebysrealty.sk . Všetky práva vyhradené.

Materiály publikované na webových stránkach www.sothebysrealty.sk (ďalej len „Stránky“) podliehajú ochrane podľa zákona 185/2015 Z. z., autorský zákon, v platnom znení (ďalej len „Autorský zákon“). Predovšetkým ochranné známky, grafika, logá, text, dizajn Stránok, videá, obrázky, zvuk a animácie, ako aj ich usporiadanie na Stránkach (ďalej len „Autorské diela“) sú majetkom spoločnosti SRR, alebo je spoločnosť SRR držiteľom licencie k ich použitiu.

Nie je možné vylúčiť, že produkty a služby, reklama alebo ďalšie materiály publikované na Stránkach tretími subjektmi (najmä ďalšími držiteľmi licencie a majiteľmi značky Sotheby’s International Realty) sú majetkom týchto osôb a sú chránené právami týchto osôb. Upozorňujeme, že obrázky zverejnené na Stránkach môžu podliehať autorským právam tretej strany.

Nie je poskytované žiadne povolenie na kopírovanie, reprodukciu, zmenu či sťahovanie Stránok alebo akejkoľvek ich časti, najmä nie je povolené akýkoľvek obsah z týchto Stránok reprodukovať pre účely použitia v publikáciách alebo distribúcie za akýmkoľvek účelom bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti SRR.

Účinnosť

Tieto Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov sú platné od 14.2.2024. Tento dokument môže byť priebežne dopĺňaný alebo menený, preto odporúčame pravidelnú návštevu dokumentu pre účely oboznámenia sa s prípadnými zmenami.